Flaskebo i Bankeryd

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Gård i Bankeryd socken i Jönköpings län.

Tidigast kända skriftliga belägg år 1542 Flaskaboda.

Ägare Hämtat ur mantalslängd

1652 Sven i Flaskebo Arfwidh i samma med hustru Ragnell

1653 Ridderhielm 1 helt hn, Sven i Flaskebo, h Karin, pigan Märit, Arfwed i samma hustru pigan Ingredh i samma, modren Gunnel inhyses

1654 Ridderhielms 1 h, Sven i Flaskebo, h Karin, pigan Marit, Arfwed i samma, h Ragnel, pigan Ingerd

1655 Ridderhielms 1 hemman, Sven i Flaskebo, h Karin, pigan Ingerdh, Arfwed i samma, h Rangell

Skatterätten i Bankeryd år 1650 enligt jordeboken. Kyrkohemman Flaskebo Sven under Riksamiralen.

Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden. Nådårsförläning Christina Ribbing 1650 16/10.

Gustav Wasas skatteregister 1571. Kyrkobönder, Sven i Flaskeboda .

Mantals och boskapsräkning i Bankeryd 1636. Flaskebo, änkan 2 mtl, 1 oxe, 4 kor, 1 stut, 2 kvigor, 1 föl, 5 får, 6 lamm, 1 svin. Ryttare Crono Flaskebo, Peder 4 mantal, 2 oxar, 4 kor, 2 kvigor, 1 sto, 8 får, 6 lamm, 2 tunnor utsäde.


Ur lagfartshandlingar Krono Rusthållet Flaskebo 16 maj 1722 Anders Ericksson med hustru Ingiäl Andersdotter överlåtit till sin måg Måns Johansson 1/4 i munderingen tillika med halva bruket av Flaskebo Crono.

11 september 1778 Arvet efter Johan Månsson, försäljer vi Anders Swensson och Catharina Johansdotter 1/20 efter helt i Rusthållshemmanet Flaskebo till Johannes Jeansson.

4 oktober 1778 Jöran Joansson med hustru Stina Johansdotter och Peter Kåhlberg med hustru Lisa Johansdotter, säljer till Johannes Jeansson så mycket af wåra ärfda systerlotter uti 1/4 Rusthåll Flaskebo nr 43 wid Smålands Cavalleri och Jönköpings Companie och 1/8 Kron Augment i samma gård, som fyller att Johannes blifwer med förra köpet. Ägare af 1/4 del eftr helt räknat eller 2/3 dels utaf 3/8 mantal.

24 mars 1792 Jag Jonas Florén säljer min ärfda andel 1/16 del efter helt räknat uti Krono Skatte Rusthållet Flaskebo Till min kära broder Anders Florén och hans hustru Lena Nilsdotter.

22 november 1796 Jag Arfwid Ericsson försäljer till min broder Nämndemannen Anders Florén och dennes hustru Lena Nilsdotter min arfslott 1/16 dels mantal uti Rusthållet Flaskebo.

12 april 1806 Wi Arfwid Eriksson Florén och Petter Arfwedsson Kohlberg säljer till Anders Ericsson Florén vår arfdel efter vår syster Annicka Ericsdotter Florén 1/4 dels åtting eller 1/32 del efter helt räknat uti krono skatte hemmanet Flaskebo.

1 mars 1810 Jag Johannes Florén säljer till min broder Smed Mäster Eric Ericsson Florén min arfslott 1/16 dels mantal uti Rusthållet Flaskebo.

25 november 1813 Eric Ericsson Florin säljer till Anders Ericsson Florin 1/32 mantall uti krono skatte Rusthållet No 43 Flaskebo.

3 januari 1815 Jag Eric Florin säljer till Capitainen Johan Ehrenpreutz 1/16 dels mantal uti krono skatte Rusthållet Flaskebo.

13 januari 1816 Förestående köpebref transporteras på Dannemannen Anders Florin i Flaskebo

12 oktober 1817 Jonas Fagrell säljer 3/28 dels mantal uti skatte och rusthållshemmanet Flaskebo till Factorie Mästaren Jaen Fagrell.

8 maj 1823 Jag Anders Fagrell och jag Johannes Wetterbrant i samråd med våra hustrur säljer ägda och ärfda delar 3/28 dels mantal hwaraf 2/28 är rusthåll nr 43 och 1/28 mantal krono skatte uti hemmanet Flaskebo.

25 maj 1825 Jag Jaen Fagrell med min hustru Catharina Ljung säljer vårt ägande 1/4 mantal hvaraf 2/12 mantal är Rusthåll och 1/12 är krono skatte i Flaskebo till Dannemannen L Dahlström.

14 mars 1826 Eric Arvidsson köpt 1/24 mantal av Johan och Göran Arvidsöner.

29 April 1839 Johannes Arfwidsson och Göran Arfwidsson säljer 1/48 mantal i krono skatte Rusthållet nr 43 Flaskebo till Postföraren Erik Arfvidsson och dennes hustru Brita Lisa Arfvidsdotter.

xx xx 1841 Tvist avgjord i rätten, till Eric Arfvidsson Florin 1/48 mantal Rusthåll och 1/96 rothåll Flaskebo.

12 juni 1843 Eric Arfvidsson med hustru Brita Lisa Arfvidsdotter säljer till rusthållare Carl Florin 1/8 dels mantal , varav 1/12 mantal Rusthåll nr 43 och 1/24 mantal krono skatte Flaskebo.

13 oktober 1855 Omyndiga flickan Ulrika Ljunggren 1/32 mantal, L L Ljunggren 1/16 mantal och J Ljunggren 1/16 mantal , J Håkansson 1/32 mantal till Magnus Ljunggren, utgörande 1/4, hvaraf 1/6 del är Rusthåll och 1/12 del är krono skatte Flaskebo.

10 maj 1856 Magnus Ljunggren säljer 1/4 mantal Flaskebo varav 1/6 Rusthåll och 1/12 krono skatte till Anders Johan Johannesson och dennes hustru Maria Fagrell.

7 juni 1870 Jöns Magnusson och hans hustru Brita Gustafsdotter fastebref på 1/6 mantal rusthåll och 1/12 krono skatte Flaskebo Köpt av Anders Johan Johansson och hans hustru Maria Fagrell

1 februari 1871 Nämndemannen Johan Henrik Florin ärft 1/72 mantal efter modern M Johansdotter och 11/72 mantal efter fadern Carl Florin och 6/72 mantal efter brodern Gustaf Florin.

24 maj 1878 Ingeborg Svahn säljer till nämndemannen Johan Henrik Florin och hans hustru Sara Christina Svensdotter 1/4 Flaskebo varav 1/6 mantal krono skatte russthåll och 1/12 mtl krono skatte Flaskebo.

15 februari 1896 Jöns Magnusson med hustru säljer till sonen Johan Jönsson och hustru Emma Hammar.

19 juli 1917 Bouppteckning efter Rickard Henrik Florin till Matilda Florin enligt testamente.

4 mars 1918 Erik Johansson med hustru Hildur Johansson köp av Matilda Florin.

1 september 1921 Flaskebo 1:2, 1/4 mantal Flaskebo nr 1 Viktor Larsson köpt av J Jönsson och hans hustru Emma Jönsson.

8 oktober 1937 Oskar Karlsson och hans hustru Sylvia Karlsson köpt av A Florin Flaskebo 1:5, 1/4 mantal.

26 augusti 1942 Ejnar Johansson köpt Flaskebo 1:4, 1/4 mantal av Erik och Hildur Johansson.


Innehåll

Fornminnen

Registrerade fornminnen är bebyggelseplatserna för dragontorpet Bäckarö och backstugan Berget samt kvarnplats och plats för flintavslag.

Vägar förbi Flaskebo

Ur Domboken Tveta Härad 19 Martii 1770 Uppå åboerne Johan Månsson och Eric Arfwidssons i Flaskebo gjorda anhållan, blifwer härigenom wid 10 Dlr Smts wite, utom böter efter lag och skadeärsättning, förbudit at bredewid, eller på sidorne om nedan nemde wägar, neml:n 1. den wägen som går ifrån Mänseryds Krog förbi Lindhult och till Habo 2. den som går från Flaskebo, förbi Stora Swinhaga åt Wästra Landswägen och Risbro 3. den som går åt Lilla Swinhaga och widare mot Mo Härad och 4. som går twärt öfwer alla desse ofwannämde wägar. Kjöra med wed, kåhl och gjärdsle, eller färdas på annat än rätta wägen, samt at nedrifwa och förderfwa grindar, eller annan stängsel, jemte det, at ingen må beta sine Kreatur i Flaskebos ängar och gjärden, hwarigenom samma wägar gå, samt at fara med sine Kreatur öfwe åkerrenarne i Flaskebos wästra gjärde. Dock bör detta förbud på Predikstolarne uti omkringliggande Socknar wederbörligen kundgjöras, på det ingen okunnoghet härutinnan sedan förebäras må.

Husbehovs mjölqvarn

Ur Domboken Tveta Härad 27 Now 1773 Framkom för Härads Rätten förra Nämndeman Eric Florén i Flaskebo, och upwiste en af honom och Enkan Gunnil Andersdotter i Flaskebo, hos Konungens respective Befallningshafwande ingifwen skrift, therutinnan the, såsom ägare af Skatte Crono Rusthållet Flaskebo, anhålla att på Flaskebo ägor få upsätta en husbehovfs mjölqwarn på ett ställe, ther för längre tid redan skall ha stådt en mjölqwarn; ock whilken ansökning Konungens Befallningshafwande remitterat till Tings Rätten at thermed förfara, som XX Cap. 4§ Byggn.Blk. bjuder; anhållandes Florén till föllje theraf, at Tings Rätten nu wille undersökning therom företaga.

Utslag I förmågo af XX Cap. 4§ Byggn. Blk finner Härads Rätten skjäligt, det bör lägenheten ther sökanderne wilja qvarn upsättja af Häradshöfding med nämnd skådas, samt grannar theromkring, och the som gamla qwarnar ther närmast hafwa härutöfwer höras; Hwarföre Flaskebo ägares ofwanberörde ansökning altså utställas till sådan undersökning på stället, dertill Häradshöfdingen på sökandernes widare anmälan dag utsätter, samt då utfärdar behörige kundgjörelser till them, som böra höras.

Backstugor

Andra byggnader på gårdenPersonliga verktyg