Gränna i F län

Från Wiki
Hoppa till: navigering, sök

Socken i Jönköpings län, församling i Växjö stift, Jönköpings kommun, Småland (Jönköpings län), Vista härad; 3.808 (1995), 3.907 (2000), 3.921 (2003), 3.959 (2006) invånare, tidigare uppdelad på Gränna stads- och landsförsamlingar. Gränna består av en smal fullåkersbygd längs Vättern samt en skogsbygd ovan bergbranten öster om denna, i söder mera öppen kring ett par större sjöar. Drygt 140 fornlämningar är kända. Förutom lösfynd finns några boplatser och tre hällkistor från stenåldern. För övrigt dominerar kvadratiska och runda stensättningar av den äldre järnålderns typ; ett par gravfält är från yngre järnåldern. Vid Uppgränna finns en runsten och plats för ett medeltida kapell. Skogsbygden torde ha bebyggts under medeltiden. Från nyare tid märks Brahehus ruin. Kyrkan av sten är i sitt ursprungliga skick en romansk absidkyrka från 1100-talet. Ett torn tillkom 1673 och två breda korsarmar vid en ombyggnad 16891696. Kyrkan eldhärjades 1889 och återuppfördes i barockstil efter Gustaf Pettersons förslag. Stora delar av det gamla murverket kunde användas, men det romanska koret och absiden, vilken hade kalkmålningar av Amund från 1400-talets senare del, revs till största delen trots protester. Kyrkan återinvigdes 1895. Den skulpterade omfattningen till ett romanskt absidfönster har bevarats liksom dopfunten från 1200-talet. Kyrkan äger också ett sakramentsskåp från 1400-talet. Vretaholms herrgårds nyklassicistiska huvudbyggnad av trä i två våningar under flackt valmtak härrör från 1790-talet men flyttades och fick sitt nuvarande utseende under 1840-talet. Östanå nämns tidigast 1473. Huvudbyggnaden av timmer i två våningar under mansardtak stod färdig 1766 och tillbyggdes med två sidoflyglar, pocher, under 1800-talet. – Ortnamnet (1250 in Grænnum) är en avledning till ordet granne och betyder 'grannskap' eller dyligt.

Gränna tätort i Jönköpings kommun, 30 km nordnordöst om Jönköping; 2.578 invånare (2006). Gränna som ligger vid Europaväg 4, är en känd turistort som också är bekant för sina fruktodlingar ( Grännapäron) och sin polkagristillverkning. Största industrin är Rifa AB. Pendling sker huvudsakligen till Jönköping. Gränna har färjeförbindelse med Visingsö i Vättern, Grännas gamla rutstadsplan innehöll två torg. Vid det större placerades rådhus och gästgiveri. På det mindre torget hade man tobaks- och potatisland, men 1932 invigdes där Andréeparken, sedan 1946 kallad Braheparken. I Andrée-museet förvaras rester från Andrée-expeditionen; Andrée var född i Gränna. Europaväg 4 leddes 1974 som motorväg på berget ovanför staden.

Historia: Gränna grundades 1652 av greve Per Brahe den yngre. Trots ett gynnsamt läge vid landvägen till Jönköping och överfarten till Visingsö, förblev Gränna en småstad. Under 1700-talet hörde tobaks- och trädgårdsodling till stadens ekonomiska profil. Inom handel och sjöfart blev konkurrensen från Jönköping övermäktig. Först 1863 fick Gränna den hamn som möjliggjorde reguljär passagerartrafik Jönköping–Gränna–Stockholm; järnväg har aldrig funnits i staden. Även om Göta kanal bidrog till en blomstring vid mitten av 1800-talet förblev Gränna en av Sveriges mindre städer. Polkagristillverkningen startade 1859; grännapäronen har anor från 1700-talet. Turism har alltsedan 1920-talet varit en viktig näring.

Nationalencyklopedin


Närliggande socknar i väster: Visingsö, i söder: Ölmstad och Haurida, i öster: Vireda och Adelöv, och i norr: Ödeshög i Östergötlands län.


Gårdar

Personliga verktyg